Svätá omša

Čo je svätá omša

 

Svätá omša je sprítomnenie Kristovej obety na kríži (nekrvavé sprítomnenie Kristovej krvavej obety). Sprítomnenie neznamená, že sa za nás znova obetuje, ani to, že ide iba o spomienku. Ide o veľké tajomstvo, ktoré sa ťažko opíše pár vetami. Zjednodušene môžeme povedať, že pri svätej omši sa stane okamih, kedy nás Ježiš vykúpil, aktuálnou realitou (práve v nej je tento okamih naozaj prítomný). Ide akoby o určitý „teleport“, ktorý nás premiestni v čase a mieste. Iným obrazom sprítomnenia je to, že slnko, ktoré svieti (hoci je iba jedno) môžeme vidieť v odrazoch mnohých okien paneláku, hoci sa pozeráme z rôznych miest. Každé okno nám dáva (sprostredkuje) svetlo, ktoré pochádza zo slnka.

 

Pri svätej omši sa Ježiš obetuje za teba, za mňa, za nás. Práve tu, tebe i mne ponúka nový, zmysluplný a večný život plný radosti.

 

Svätá omša je dar. Daroval nám ju Ježiš. Cez ňu chce ostať stále blízko nás. Chce nám dávať svoj život. Svoj život nám dáva vtedy, keď ho prijímame – najmä vo svätom prijímaní. Ak ho chceš prijať, tak je potrebné ho počuť a počúvať. Ježiš ťa to učí cez Bohoslužbu slova. V bohoslužbe slova počúvame Božie Slovo, ktoré sa číta a vysvetľuje.

 

Cez obetné dary môžeš dať Ježišovi všetko čo sa deje v tebe a tvojom živote. Odovzdať Bohu môžeš nie len dobré skutky, to z čoho máš radosť, ale aj ťažkosti, námahy, utrpenia a obety. Ježiš toto všetko premení na dobro. Obetné dary Boh premieňa – stanú sa skutočným Kristom. Skutočným Kristom, nie navonok ale v podstate. 

 

Keď chceš Ježiša prijať, musíš mať srdce čisté od hriechu. Ak svoje čisté srdce prinášaš Bohu spolu s ostatnými obetnými darmi a je ochotné žiť podľa Božích slov, tak sa stáva priateľom Boha. Ježiš a ty ste priatelia. O to, aby toto priateľstvo stále trvalo a rástlo prosíme v modlitbe po prijímaní (záverečnej modlitbe).

 

Na to, aby sa ti darilo byť stále Ježišovým priateľom, dostávaš požehnanie. „Iďte v mene Božom“ znamená šíriť to dobro, ktoré si načerpal. Znamená to naplno prejaviť svoj život, ktorým je Ježiš, On žije v tebe.

 

Kto a kedy ju ustanovil

 

Svätú omšu ustanovil Ježiš Kristus. Bolo to pri poslednej večeri, svojou smrťou na kríži a Zmŕtvychvstaním. Ustanovenie svätej omše si pripomíname na zelený štvrtok. - Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo." Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.

 

Čo má svätá omša s mojím životom a aké miesto v ňom má mať

 

Svätá omša je zdrojom, z ktorého mám čerpať silu žiť správne, radostne. Vo svätej omši sa mi prihovára Boh a chce prísť ku mne osobne, aby mi pomohol v tom, čo prežívam. Svätá omša má mať v mojom živote významné miesto, nemá byť len „programom“, na ktorý mi možno zvýši čas v Nedeľu alebo niečo čo si odtrpím. Myslím, že ak by sme iba trochu tušili čo nám svätá omša ponúka, stala by sa základným bodom nášho každodenného života, od ktorého by sa odvíjalo všetko ostatné.

 

Ako najlepšie prežiť svätú omšu

 

Ak ti na niečom záleží, určite sa vieš na to dobre pripraviť (či už je to písomka alebo rande). Aj pri svätej omši je dobré začať tým, že sa na ňu pripravím. Stačí ak prídeš o 10 minút skôr. Máš tak šancu stíšiť sa, dať na bok všetko čo by ťa mohlo rušiť. Keď sa stíšiš, je tu možnosť zamyslieť sa nad tým na čo v tom kostole vlastne som, zamyslieť sa nad tým čo sa bude diať. Okrem toho je dobré si aj premyslieť za koho chcem túto svätú omšu obetovať, o čo chcem pri nej prosiť alebo za čo sa poďakovať. Teraz môžeme začať.

 

Niekedy je ťažké sústrediť sa počas celej svätej omše. Tu mi môže pomôcť ak ma nič a nikto v mojej blízkosti zbytočne nerozptyľuje a snažím sa z každého čítania aj kázne si zapamätať aspoň 1 myšlienku. Keď sa spoločne na hlas modlíme alebo spievame, je dobré sa zapojiť. Sme predsa jedna rodina, ktorá chce spoločne chváliť i prosiť Boha.

 

Je mnoho „vylepšovákov" ako čo najlepšie prežiť svätú omšu. Najlepšie podľa mňa veľmi súvisí s tým, aby sme ju prežívali naplno. A k plnej účasti na svätej omši rozhodne patrí aj sväté prijímanie. Z toho vyplýva, že ak chcem svätú omšu prežiť čo najlepšie, má byť moje srdce čisté a pripravené stretnúť sa osobne s Bohom vo svätom prijímaní.

 

Keď sme pri svätom prijímaní, práve s ním súvisí eucharistický pôst. Eucharistický pôst znamená, že sa mám 1 hodinu pred svätým prijímaním postiť. Nemám nič jesť, piť môžem iba vodu (resp. minerálku). Niektorí ľudia majú výnimku – nemusia tento pôst dodržiavať, sú to napríklad chorí ľudia a pod. Dôležité je, že ide o prípravu môjho srdca na stretnutie s Ježišom.

 

 Časti svätej omše

 1. VSTUPNÉ OBRADY  

 • Vstupný spev sprevádzajúci vstup kňaza s asistenciou
 • Požehnanie a pozdrav
 • Vstupné slovo vovádzajúce do liturgie
 • Všeobecné vyznanie hriechov
 • Prosba o zmilovanie a odpustenie
 • Zvolanie “Kýrie”
 • Oslavný hymnus “Glória” /len v nedele a na slávnosti/
 • Modlitba dňa “Kolekta”

 

 1. LITURGIA SLOVA

 • Čítanie state zo Starého zákona, alebo zo Skutkov apoštolov, alebo z apoštolských listov,
 • alebo zo Zjavenia apoštola Jána /vo všedný deň je jedno čítanie, v nedele a na slávnosti sú dve/
 • Spev /al. prednes/ responzóriového žalmu
 • Alelujový verš s citátom z Evanjelia
 • Čítanie úryvku z Evanjelia
 • Homília /príhovor/ - vysvetlenie Božieho Slova
 • Vyznanie viery “Krédo” /len v nedele a na slávnosti/
 • Spoločné modlitby veriacich /prosby/

 

 1. LITURGIA EUCHARISTIE

Príprava obetných darov

 • Sprievod s obetnými darmi
 • Príprava oltára
 • Prednesenie chleba Pánovi s modlitbou dobrorečenia
 • Príprava kalicha – zmiešanie vína s troškou vody
 • Prednesenie kalicha s vínom Pánovi s modlitbou dobrorečenia
 • Umývanie rúk
 • Výzva na modlitbu o prijatie obety a vzývanie Pána
 • Modlitba nad obetnými darmi

Eucharistická modlitba

 • Dialóg a “prefácia” /vďakyvzdanie/
 • “Sanktus” /Svätý, Svätý .../
 • "Epikléza” - modlitba vzývania Ducha Svätého o zostúpenie na dary
 • Slová premenenia /zvlášť nad chlebom a zvlášť nad kalichom vína/
 • Aklamácia /zvolanie/ o tajomstve viery
 • “Anamnéza” – pripomíname si spásne udalosti, o ktoré sa opierame teraz pri tejto modlitbe
 • Obetovanie Tela a Krvi Ježiša Krista
 • Príhovory – modlitby za živých i mŕtvych
 • “Doxológia” /Skrze Krista s Kristom a v Kristovi .../

Eucharistická hostina

 • Modlitba Pána “Otče náš”
 • “Embolizmus” – rozšírená prosba o odpustenie
 • Modlitba o pokoj
 • Prianie pokoja a výmena znaku pokoja
 • Lámanie Chleba, počas neho sa spieva: “Baránok Boží ...”
 • Tichá modlitba ... ukázanie a zvolanie: “Hľa, Baránok Boží ...”
 • Prijímanie celebranta /kňaza/, prípadne ďalších koncelebrantov
 • Prijímanie veriacich - počas neho: spev na prijímanie
 • “Purifikácia” – očistenie posvätných nádob
 • “Postkomúnio” - modlitba po prijímaní

 

 1.   ZÁVEREČNÉ OBRADY

 • Oznamy a záverečný príhovor kňaza
 • Požehnanie
 • Prepustenie zhromaždených
 • Odchod kňaza a asistencie